zobowišzania szczegółowa uœ 2013

.SPRZEDA%7ł NA RATY Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomejosobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemuwydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.Wystawienie prze kupującego weksli na pokrycie lubzabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza przepisów o sprzedaży ratalnej. rękojmia przy sprzedaży ratalnejodpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być przezumowę wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególneumowa nie może utrudnić kupującemu wykonania uprawnień z tytuły rękojmi kupujący może zapłacić raty przed terminem płatnościw razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokościstopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów NBP zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nieuiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminomposzczególnych rat jest możliwe, gdy było uczynione na piśmie przy zawarciu umowy, a kupujący jest wzwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat przewyższa 1/5 części umówionejceny (sprzedawca wyznacza termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, iż w raziebezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy) postanowienia umowne mniej korzystne dla kupującego są nieważne przepisów o umowie na raty nie stosuje się gdy kupujący nabył rzecz w zakresie działalności swegoprzedsiębiorstwa przepisy o sprzedaży ratalnej stosuje się gdy rzecz ruchoma zostaje sprzedana osobie fizycznejkorzystającej z kredytu udzielonego w tym celu przez bank, jeżeli kredyt ten ma być spłacany ratami, arzecz została kupującemu wydana przed całkowitą spłatą kredytudo zabezp.roszczeń banku, który udziela kredytu, przysługuje mu ustawowe prawo zastawu narzeczy sprzedanej, dopóki rzecz znajduje się u kupującegoodpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy ponosi wyłącznie sprzedawca2.ZASTRZE%7łENIE WAASNOZCI RZECZY SPRZEDANEJ jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytujesię w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym. jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem; jestono skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną. w razie zastrzeżenia prawa własności sprzedawca odbierając rzecz może żądać odpowiedniegowynagrodzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy.6 3.SPRZEDA%7ł NA PRB Sprzedaż na próbę albo z zastrzeżeniem zbadania rzeczy przez kupującego poczytuje się w raziewątpliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupujący uzna przedmiot sprzedaży za dobry.W braku oznaczenia w umowie terminu próby lub zbadania rzeczy sprzedawca może wyznaczyćkupującemu odpowiedni termin Jeżeli kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświadczenia przed upływem umówionego terminu, uważa się żeuznał przedmiot sprzedaży za dobry4.PRAWO ODKUPU Prawo odkupu może być zastrzeżone na czas nieprzenoszący lat pięciu; termin dłuższy ulega skróceniu dolat 5 prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie sprzedawcy złożone kupującemu ( jeśli umowa->formaszczególna to prawo odkupu-> szczególna forma) z chwilą dokonywania prawa odkupu kupujący zobowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcęwłasność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakżezwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicachistniejącego zwiększenia wartości rzeczy. jeżeli określona w umowie sprzedaży cena odkupu przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca możeżądać obniżenia ceny odkupu do wartości rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu, jednakże nie niżejsumy obliczonej (w taki sposób jw.) prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielnejeżeli jest kilku uprawnionych do odkupu, a niektórzy z nich nie wykonywają tego prawa,pozostali mogą je wykonać w całości5.PRAWO PIERWOKUPU Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczyna wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu). rzecz, której dotyczy praw pierwokupu może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, żeuprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona to prawo wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu (jeżeli umowa sprzedaży wszczególnej formie  oświadczenie też) zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treściumowy sprzedaży zawartej z osobą trzeciąco do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiącaco do innych rzeczy  w ciągu tygodniaod otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy jeżeli zobowiązany sprzedał rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo jeżeli nie zawiadomił uprawnionegolub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodne z rzeczywistością ponosiodpowiedzialność za wynikłą szkodę jeżeli prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy skarbowi państwa lub JST, współwłaścicielowi albodzierżawcy, sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna zabezpieczenie zapłaty:jeżeli wg umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią cena ma być zapłacona w terminiepózniejszym uprawniony do pierwokupu może z tego terminu skorzystać tylko wtedy, gdyzabezpieczy zapłatę cenynie stosuje się, gdy: uprawnionym jest państwowa jednostka organizacyjna prawo pierwokupu jest niezbywalne i niepodzielne chyba, że przepisy szczególne zezwalają na częściowewykonanie tego prawa - jeżeli jest kilku uprawnionych, a niektórzy z nich nie wykonywają prawapierwokupu, pozostali mogą wykonać je w całości7 Rękójmia za wady1.Istnienie wad sprzedanej rzeczy nie powoduje nieważności umowy, ale skutki ich należy ocenić wg.przepisów orękojmi za wady. sprzedaż rzeczy/prawa wadliwej stanowi nienależyte wykonanie zobowiązania zaostrzenie przesłanek odpowiedzialności, szeroki zakres uprawnień kupującego odpowiedzialność z tytuły rękojmi oparta jest na zasadzie ryzyka (odpowiada nawet gdy nie ponosi winyza spowodowanie wady lub nie mógł o niej wiedzieć) przepisy o rękojmi nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej i nie przysługują nabywcy za wadyrzeczy nabytej w drodze sprzedaży licytacyjnej w trybie egzekucji sądowej i w postępowaniuupadłościowym2.Sprzedawca: ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanejodpowiedzialność obejmuje wady fizyczne, które powstały przed przejściem na kupującegoniebezpieczeństwa przypadkowej utraty/uszkodzenia rzeczyza wady fizyczne powstałe pózniej sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wtedy gdy wady tewynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej (art.559 KC) jest zwolniony od odpowiedzialności jeżeli:kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowygdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku, albo rzeczy mające powstać wprzyszłości- jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy3.Zasady odpowiedzialności sprzedawcy mogą zostać zmodyfikowane umową stron ( można ją rozszerzyć,ograniczyć lub wyłączyć). ograniczenie/ wyłączenie odpowiedzialności jest bezskuteczne jeżeli:umowa została zawarta z udziałem konsumenta dopuszczalne gdy przepis szczególny na topozwalasprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym4.Wada fizyczna następuje gdy rzecz sprzedana (używane rzeczy także): ma cechy zmniejszające jej wartość ma cechy zmniejszające jej użyteczność nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego została wydana w stanie niezupełnym (braki ilościowe nie są wadą fizyczną)5.Wada prawna występuje gdy rzecz sprzedana: stanowi własność osoby trzeciej obciążona prawem osoby trzeciej6.UPRAWNIENIA KUPUJCEGO Z TYTUAY RKOJMI: dochodzenie roszczeń jest uzależnione od aktu staranności kupującego (zawiadomienie sprzedawcy oistnieniu wady)powinno nastąpić we właściwym terminie, wystarczy wysłanie listu poleconego niezachowanie terminu-> wygaśnięcie uprawnień z tytułu rękojmi z wyjątkiem wypadków podstępnegozatajenia wady przez sprzedawcę albo zapewnienia że nie istnieją wady rzeczyza wady fizyczne rzeczy kupujący- miesiąc od jej wykrycia; gdy zbadanie rzeczy jest w danychstosunkach przyjęte- jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy o wadzie w ciągu miesiąca po upływieczasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryćprzy sprzedaży między osobami prowadzącymi działalność gospodarczą kupujący traciuprawnienia z tytułu rękojmi jeżeli nie zbada rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczachtego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie a w wypadku kiedy8 wada wyszła na jaw dopiero pózniej- jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jejwykryciu w przypadku rękojmi za wady prawne nie jest konieczne zawiadomienie sprzedawcy o wadach (jeśliprzeciwko kupującemu osoba trzecia dochodzi roszczeń dot