rodzaje rozliczen bezgotowkowych e prawnik pl

.http://e-prawnik.plRachunki i rozliczeniaRodzaje rozliczeń bezgotówkowychData: 05-11-2004 r.Czym charakteryzuje się rozliczanie bezgotówkowe za pomocą czeku?W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż czek jest papierem wartościowym.Otrzymuje się go z tegobanku, w którym mamy założone konto osobiste czy firmowe.Za jego pomocą osoba wystawiająca zlecaswemu bankowi wypłatę określonej na czeku kwoty pieniężnej ze środków na koncie wystawcy czeku.Czekmoże zrealizować osoba, która posiada czek, za okazaniem dowodu osobistego (czek na okaziciela) alboosobie, na której nazwisko czek wystawiono (czek imienny).Należy pamiętać, że bank odmówi realizacjiczeku, na którym dokonano skreśleń lub poprawek.Nie ma przeszkód, aby czek wystawić na własne nazwisko ?w celu pobrania gotówki.Jak przebiega realizacja czeku?Bank wypłaca określoną kwotę pieniędzy żądając pokwitowania jej odbioru, które widnieje naodwrotnej stronie blankietu czekowego.Bank realizuje czek w ciągu 10 dni od dnia jego wystawienia, po tymterminie czek nie może zostać zrealizowany.Okres, w którym bank zrealizuje czek, oblicza się od dnianastępnego po dniu, w którym go wystawiono.Jeżeli ostatni dzień ważności czeku przypada na dzieńświąteczny, to czek może być zrealizowany w następnym dniu.Najczęściej stosowanym rodzajem czeków sączeki gotówkowe, czyli polecenia wystawcy czeku kierowane do banku i dotyczące wypłacenia wskazanej naczeku osobie lub okazicielowi określonej na czeku kwoty pieniężnej.Jednak z punktu widzenia poniższej porady najistotniejszy jest czek rozrachunkowy używany wyłączniedo prowadzenia rozliczeń bezgotówkowych.Za jego pomocą dokonuje się polecenia przekazania kwotywskazanej na czeku na rachunek bankowy określonej na czeku osoby.Jest to bowiem pisemne zlecenieobciążenia rachunku wystawcy czeku i przelania tej kwoty na rachunek osoby wskazanej na czeku.Odmianą czeku rozrachunkowego jest czek potwierdzony, stanowiący formę zabezpieczenia jednostkiprzyjmującej czek rozrachunkowy przed ewentualnym brakiem jego pokrycia.Istota czeku potwierdzonegopolega na potwierdzeniu możliwości jego realizacji przez bank, który przelewa z rachunku wystawcyodpowiednią kwotę na specjalne konto, zapewniając tym samym środki na realizację czeku.Bank dokonujepotwierdzenia czeku, umieszczając klauzulę potwierdzającą na jego odwrotnej stronie.Czeki potwierdzone sąwystawiane na ogół na wyższe kwoty i często dla płatności zamiejscowych. Wystawca czeku powinien posiadać pokrycie czeku, czyli środki znajdujące się u trasata na jegorachunku bankowym, wystarczające na wykupienie czeku.Pokrycie czeku powinno pozostawać na rachunkubankowym trasanta przez 10 dni, będące okresem ważności czeku krajowego w obrocie krajowym.Jeżelizapłata czeku nie nastąpiła z powodu braku pokrycia, posiadacz czeku może czek oprotestować.Protestczeku sporządza notariusz w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnejkartce połączonej z czekiem.Połączenie czeku z kartką powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową,albo przepisane treścią protestu.Protestu czeku należy dokonać przed upływem ważności czeku, lubnajpózniej w pierwszy dzień powszedni od upływu ważności czeku.Notarialny protest czeku może być zastąpiony pisemnym oświadczeniem trasata (banku)umieszczonym na czeku, stwierdzającym odmowę realizacji czeku z datą i podpisem firmowym banku.Napodstawie tego oświadczenia posiadacz czeku może dochodzić swej wierzytelności.W razie wystawieniaczeku rozrachunkowego bez odpowiedniego pokrycia jego wystawca odpowiada wobec posiadacza czeku zawszelką wynikłą z tego powodu szkodę.Wystawca czeku bez pokrycia odpowiada także karnie za takiedziałanie - do dwóch lat pozbawienia wolności.Co jest typowe dla polecenia przelewu?Polecenie przelewu jest najpopularniejszą formą rozliczeń bezgotówkowych.Polega na tym, iż właścicielrachunku bankowego wydaje bankowi dyspozycję, aby obciążył jego rachunek i przelał określoną kwotę nawskazany rachunek wierzyciela (beneficjenta) w dowolnym banku.Bardzo istotną zaletą tej formy rozliczeń bezgotówkowych jest możliwość stosowania jej do regulowaniaróżnych zobowiązań, bez względu na ich wysokość.Potwierdzenia banku o dokonaniu przelewu sąwystarczającym dowodem uregulowania zobowiązań wobec osób trzecich.Z polecenia przelewu mogąkorzystać wszystkie osoby prawne i fizyczne posiadające rachunek bankowy.Co niezwykle istotne, jednostkigospodarcze, których przedmiotem działalności jest na przykład świadczenie usługi, mogą wprowadzić tęformę rozliczeń za podstawową.Polecenie przelewu używane jest w rozliczeniach z jednostkami budżetowymi, można nim regulowaćpodatki, opłaty.Mogą z nich korzystać także osoby fizyczne posiadające rachunki bankowe.Bankowymdokumentem rozliczeniowym jest czteroodcinkowy formularz polecenia przelewu.Jeden egzemplarzotrzymuje przy wyciągu z rachunku zleceniodawca jako dowód na dokonanie księgowania, które zmniejszyłosaldo jego rachunku, oddział banku zleceniodawcy zachowuje jeden egzemplarz polecenia jako dowód, żedokonuje przelewu w sposób żądany przez zleceniodawcę.Pozostałe dwa egzemplarze bank dłużnikaprzesyła do banku wierzyciela (odbiorcy przelewu); jeden z nich zachowuje ten bank jako dowódksięgowania na rachunku wierzyciela, drugi zaś otrzymuje wierzyciel przy wyciągu z rachunku, jakozawiadomienie o zaksięgowaniu przelewu na jego rachunku.Polecenia przelewu mogą być składane za pośrednictwem banku przez pracowników przedsiębiorstwa,przesyłane pocztą lub doręczane przez wierzyciela.Przyjęte przez oddział banku polecenie przelewupowinno być zaksięgowane i wykonane w tym samym dniu, a najpózniej w następnym dniu roboczym po jegoprzyjęciu.Warunkiem wykonania polecenia przelewu jest posiadanie przez zleceniodawcę (dłużnika)odpowiedniego pokrycia na rachunku bankowym.Polecenie przelewu przyjęte do realizacji mimo braku pokrycia na rachunku dłużnika oddział banku przechowuje w kartotece zobowiązań.Po upływieumownego okresu nie wykonanie polecenie przelewu zostaje zwrócone dłużnikowi.Za przechowanie poleceńbez pokrycia banki mogą pobierać opłaty.Bank może jednak odmówić przyjęcia do realizacji poleceniaprzelewu, które nie znajduje pokrycia na rachunku dłużnika.AkredytywaTa forma rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy podmiotami gospodarczymi polega na zarezerwowaniuprzez bank określonych środków dłużnika z przeznaczeniem ich na uregulowanie wierzytelnościdostawcy po spełnieniu przez niego warunków ustalonych przez dłużnika.Tak więc gwarantuje terminoweotrzymanie pieniędzy przez beneficjenta, tj.osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której dokonywane sąpłatności, oraz ułatwienie dysponowania przez niego tymi pieniędzmi.Wspomniane powyżej warunki ustalone przez dłużnika to na przykład listy przewozowe, faktury,świadectwa rzeczoznawców, wyniki ekspertyz itp.Rozróżnia się:akredytywę budżetową , polegającą na tym, że jednostka budżetowa (np.ministerstwo, urząd gminy)otwiera na swym koncie rachunek bankowy (tzw.otwarcie akredytywy) dla określonej osoby prawnej lubfizycznej, finansowanej z budżetu albo realizującej zadania finansowane z budżetu, udzielając jejrównocześnie pełnomocnictwa do dysponowania przekazanymi środkami,akredytywę dla dostawcy (w obrocie krajowym), polegającą na wydzieleniu (zarezerwowaniu) lubzdeponowaniu na koncie płatnika (odbiorcy) kwot przeznaczonych wyłącznie na dokonywanie zapłat,wynikających z zawartej umowy, na rzecz tego dostawcy,akredytywę pieniężną (w obrocie zagranicznym), polegającą na wydaniu przez bank krajowy polecenia(dokumentu zw.listem kredytowym) bankowi zagranicznemu (kilku bankom) wypłacenia wymienionej wakredytywie osobie, w określonym czasie, wskazanej kwoty.Karty płatniczeJest wydawana osobie fizycznej przez bank lub inną instytucję, np.przedsiębiorstwo handlowe.Kartykredytowe nazywane są także kartami debetowymi.Dzięki nim można regulować należności za zakupy dookreślonej wysokości, czyli do limitu określonego w momencie wydania karty.Przy zapłacie kartą jestwystawiany rachunek obciążeniowy, na którym posiadacz karty kredytowej składa podpis