logika

.*Bo jedna swoistość ( będąca istotą ) może określić tylko jeden zakres przedmiotów.Denotacja Konotacja 1Nazwa 1 Konotacja 2. .Nazwa 2.Konotacja n*Jeżeli dwie nazwy mają tylko 1 denotację mają wiele konotacje.*Bo każdy zakres przedmiotów można opisać na wiele sposobów, podając wiele miniminalnych zbiorów cech ( istot )Nazwa własnaNp.Stanisław AugustPoniatowski Denotacje =brak konotacjiNazwa jednostkowa 1 desygnatNp.Ostatni królRzeczpospolitej Polski*%7ładna nazwa własna nie posiada konotacji, ponieważ nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich cech charakterystycznych dlapojedynczych przedmiotów, a jedynie dla klas.Nie ma czegoś takiego jak istota Stanisława Augusta Poniatowskiego.// PODZIAA NAZW ZE WZGLDU NA //( 1 ) ILOZ DESYGNANTW *NAZWA PUSTA Denotacja jest zbiorem pustym.Czyli rzeczy które nieistniały, nie istnieją i potencjalnie nie będą istniećNp.Król pruski z dynastii piastowskiej.o intencji jednostkowej *Gdyby istniała jej denotacja w rzeczywistości to byłbyto zbiór jednoelementowyNp.Odyno intencji ogólnej *Gdyby istniała jej denotacja w rzeczywistości to byłbyto zbiór 2 lub więcej elementowyNp.Bóg skandynawski*NAZWA JEDNOSTKOWA Denotacja jest zbiorem jednoelementowymNp.Obecny prezydent Polski*NAZWA OGLNA Denotacja jest zbiorem 2 lub więcej elementowymNp.Lekarz( 2 ) STRUKTUR DESYGNANTW *NAZWY ZBIOROWE *Desygnaty są agregatami pojedynczych przedmiotów,które tylko razem stanowią desygnat tej nazwy, osobnonatomiast są desygnatami innych nazw.Np.Sejm Rzeczpospolitej Polskiej V kadencji*NAZWY NIEZBIOROWE *Desygnaty są pojedynczymi przedmiotami.Nie sądesygnatami nazw zbiorowych.Np.Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej( 3 ) OSTROZ DENOTACJI NAZWY NIEOSTRE *Istnieją w universum takie przedmioty, co do którychnie można z pewnością orzec czy są desygnantamidanej nazy czy nie sąNp.Wysoki człowiek*Nie ma żadnej sformalizowanej normy od której o człowieku mówi sięwysoki, wiadomo że jak ma 140cm to nie, a jak ma 200cm to tak ale jakma 179cm to nie wiadomo.NAZWY OSTRE *Nie Istnieją w universum takie przedmioty, co doktórych nie można z pewnością orzec czy sądesygnantami danej nazy czy nie sąNp.Poseł na sejm RP*Człowiek jest posłem dopóki ma mandat poselski, gdy wygasa lub jestmu odbierany lub umiera to przestaje być posłem.( 4 ) ILOZ WYRAZW NAZWY PROSTE *Nazwy składające się tylko z jednego wyrazu.SKAADOWYCHNp.GóraNAZWY ZAO%7łONE *Nazwy składające się z 2 lub więcej wyrazów. Np.Terroryści którzy zamordowali prezydenta.( 5 ) KATEGORIE ONTYCZNE *NAZWY KONKRETNE *Nazwa której desygnatami są tylko rzeczą*Tworzą je rzeczy, własnośći, stany rzeczy, cechy,*To znaczy są to przedmioty rzeczywiste i namacalneprocesy.Np.Zegar*NAZWY ABSTRAKCYJNE *Nazwa, której desygnaty nie są rzeczemi*To znaczy są każdą inną kategorią ontycznąwłasnościami, cechami, procesami, relacjami.czyli niesą rzeczywiste i namacalneNp.Miłość*NAZWY MIESZANE *Nazwya, której desygnaty są rzeczywist e inierzeczywiste.*Dotyczy to podstawowych pojęć lub negacjiNp.PrzedmiotNie-polak( 6 ) PRZYNALE%7łNOZ *NAZWY GENERALNE *Nazwa, która w zdaniu podmiotowo  orzecznikowym( P jest Q ) może stać na miejscu podmiotu i namiejscu orzecznika.Np.BudynekBudynek jest budowlą.Pałac Kultury jest budynkiem.*NAZWY INDYWIDUALNE *Nazwa, która w zdaniu podmiotowo  orzecznikowym( P jest Q ) może stać tylko na miejscu podmiotu.Np.Pałac KulturyPałac kultury jest budynkem.Budynek jest Pałacem Kultury.WAASNOZCI PRZEDMIOTW *EGZYSTENCJALNE *FORMALNE *MATERIALNE*Opisać przedmiot to podać jego własności*W jaki sposób coś istnieje? *Czym jest dana nazwa ? *Cechy nazwyegzystencjalne, formalne, materialneRealne / fikcyjne.Rzeczą / relacją / wyróżniające ją pośródzdarzeniem / czynnością / wszystkich innych o tychstosunkiem / osobą.samych własnościachegzystencjalnych iformalnychNp.Długopis to nazwa przedmiotuRealnego Będącego rzeczą Służącą do pisania, zapomocą tuszu,nanoszącą go na papierza pomocą kulki*TAK%7łE INTENCJONALNE*Przedmiot, na który zwraca się czyjaś intencja i który istnieje w rzeczywistości.Np.Wandzia widzi  Suto zastawiony stółRealny będący rzeczą bukowy ważący 20kg,wysokości 100cm, o blacieo powierzchni 1,5m2, naktórym leżą jabłka, masło,szynka, plasterków szynkijest 10, plasterkówbaleronu 12. *CZYSTO INTENCJONALNE*Przedmiot, na który zwraca się czyjaś intencja, ale przedmiot nie istnieje wrzeczywistości ( tylko np.jako wyobrażenie ).Jego własności są specyficzne tylko dlaniego bo tworzy je ten, który go sobie wyobraża.Są opsiane tylko częśiowo  nie można określić wszystkich jego własności bo niejesteśmy w stanie ich sobie wyobrazić.Np.Wandzia wyobraża sobie  Suto zastawiony stół*Przedmiot, który sobie wyobrażamy nidgy nie będzie taki sam jak rzeczywisty, różnica leży we własnościachmaterialnych  nigdy nie będziemy w stanie wyobrazić sobie wszystkich cech charakterystycznych dla naszegointecjonalnego stołu, nawet jeśli cechy te są skończone, myśląc o nim nie bierzemy ich pod uwagę.Fikcyjny będący rzeczą Suto zastawiony___________RELACJE DESYGNOWANIA MIDZY NAZWAMI_______________________( 1 ) ZAMIENNOZ Np.HomonimyAA= autouB = samochódB( 2 ) NADRZDNOZ Np.A = Obywatel RPAB = wyborca KaczyńskiegouB( 3 ) PODRZDNOZ Np.A = piesAB = owczarek niemieckiuB( 4 ) KRZY%7łOWANIE SI Np.A = MinisterAB = Członek partii politycznejuB( 5 ) PRZECIWIECSTWO Np.A = lampkaB = stółAuB( 6 ) SPRZECZNOZ Np.A = lampkaB = nie-lampkaAuB( 7 ) PODPRZECIWIECSTWO Np.A = studentB = nie-polakAuB// RELACJE DESYGNOWANIA MIDZY NAZW A JEJ NEGACJ // *NEGACJA LEKSYKALNA *Denotacja negacji leksykalnej jestA nieA dopełnieniem do najbliższego wyrazuupokrewnego.Np.A = pediatraNieAnieA = niepediatraB = lekarzB*NEGACJA PRZYNAZWOWA *Denotacja negacji przynazwowej jestA nie  A dopełnieniem do całego uniwersumuNp.A = lekarzB = nie  lekarzNie-A___________ROLE ZNACZENIOWE (SUPOZYCJE) NAZW________________________Supozycja zwykła (prosta, Nazwa w supozycji naturalnej denotuje konkretny desygnat -np.``Kot Kaliguli był senatoremnaturalna) rzymskim''.Supozycja personalna Nazwa jest w supozycji personalnej tylko wtedy, gdy desygnuje przeciętny desygnat - np.``Kot( uniwersalna ) jada ryby i jest fałszywy''.Supozycja formalna Nazwa jest w supozycji formalnej tylko wtedy, gdy denotuje gatunek desygnatów - np.``Karaluchjest liczniejszy od kota''.Supozycja materialna Nazwa jest w supozycji materialnej tylko wtedy, gdy oznacza własny zapis materialny - np.````Kot'' ma jedną sylabę''.___________DEFEKTY SEMIOTYCZNE_______________________________________Defekt Syntaktyczny SemantycznyDefekt braku Elipsa AsensDefekt nadmiaru Kontrsens PolisemDefekt chwiejności Amfibolia AproxymatywDefekt rozdzwięku Nonsens Absurd( 1 ) Elipsa *Błąd braku wyrażenia w sferze syntaktycznej zdanie jest blędne ponieważ brakuje w nim jakiegoś wyrazu !Elipsa kwantyfikacyjna *Brak kwantyfikatora.Np.(.) XIXwieczne opery odznaczały się potwornymi dłużyznamiElipsa kwalifikacyjna *Brak czegokolwiek poza kwantyfikatoremNp.Walery Sławek popełnił samobójstwo 4 lata po śmierci (.).Elipsa supozycyjna *Brak określonej ( przez kontext ) supozycji w jakiej występuje podmiot.Nie można powiedzieć w której supozycji podmiot występuje!Np