instytucje ue

.in.podejmuj c działaniazmierzaj ce do powszechnego stosowania Suplementu do Dyplomu, rozwijaj c dwustopniowyEuropejska strategiasystem studiów i system punktów kredytowych ECTS, powołuj c Pa stwow KomisjAkredytacyjn , promuj c mobilno np.w ramach programu Sokrates/Erasmus lub dwustronnychI standard: 2002rumów mi dzynarodowych itp.Studia mgr jednolite: 3500h + 1120h praktykLicencjat: 2600h + 800h praktyk, w tym 2280 okre lone w standardachII standard: 2003rPrzyj ta została przez Ministrów Zdrowia krajów członkowskich WHO na konferencji 17 czerwca2000 rokuMgr jednolite: 6100hLicencjat 4600 w tym 2300 praktykZawiera apel do władz krajów Europejskiego Regionu WHO o przyspieszenie działa narzecz wzmocnienia pozycji piel gniarek i poło nych m.in.zapewnienie piel gniarkom iIII standard: 2005r (AKTUALNY!)poło nym udziału w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach przygotowania ihttp://mail.google.com/mail/h/xvb6au4j1pgw/?view=att&th=124f95ee3d5630cb&atti.2009-11-15 http://mail.google.com/mail/h/xvb6au4j1pgw/?view=att&th=124f95ee3d5630cb&atti.2009-11-15 Europa Dyrektywy.doc Strona 7 z 24 Europa Dyrektywy.doc Strona 8 z 24wdra ania polityki zdrowotnej dotyczyła wzajemnego uznawania dyplomów, wiadectw i innych dokumentówUkierunkowana jest na edukacj , prac w zespołach interdyscyplinarnychpotwierdzaj cych posiadanie kwalifikacji piel gniarki odpowiedzialnej za opiek ogóln / tzn.dot.Mówi o dokształcaniu, doskonaleniu zawodowym, dost pie do uczelni dla piel gniarek iWykonywania czynno ci piel gniarskich w krajach UE.poło nych; wzmacnianiu roli piel gniarki w promocji zdrowia i podtrzymywania zdrowia.Ratyfikowana przez Parlament Europejski i Rad Europy w latach przyst pienia do UE kolejnychpa stw (ostatnie wznowienie-2005)Dz.U.WE Nr L 176 z dn 15 lipca 1977 dotyczyła koordynacji postanowie ustawowych, przepisów i działaadministracyjnych dotycz cych wykonywania czynno ci piel gniarki odpowiedzialnej za opiekJednolite ramy wspólnotowe dla przejrzysto ci kwalifikacji i kompetencji.ogóln.Dz.U.WE Nr L 176 z dnia 15 lipca 1977Aby móc naby kwalifikacje piel gniarskie nale y odby edukacj ogóln trwaj c co najmniej10 lat lub posiada wiadectwo potwierdzaj ce ekwiwalentn edukacj i uprawniaj ce doJest to portfolio 5 dokumentów umo liwiaj cych obywatelom UE lepsze dokumentowanie irozpocz cia nauki w szkole zawodowej.prezentowanie swoich kwalifikacji i kompetencji na obszarze całej Europy.Szkolenie zawodowe powinno obejmowa przedmioty wymienione w aneksie do dyrektywyZostał przyj ty decyzj Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.15 XII 2004r i obowi zuje od77/453, trwa 3 lata lub 4600h i odbywa si w placówkach szpitalnych lub w innychdnia 1 I 2005rwiadcz cych usługi piel gniarskie.Dokument jest jednym z elementów realizacji Deklaracji Kopenhaskiej.Skład:Rozporz dzenie to okre la standardy kształcenia piel gniarek i poło nych w szkołach wy szych i1.EUROPASS CV (zawiera dane osobowe i okre la w spójny sposób informacje na tematw szkołach wy szych zawodowych.do wiadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji)2.EUROPASS MOBILITTY(potwierdza okresy nauki i szkolnictwa realizowanego zaStandardy te obejmuj wymagania w zakresie:granic )3.EUROPASS DYPLOMA SUPPLEMENT (suplement do dyplomu)  zawiera szersz- sposobu realizacji programu kształceniainformacj na temat programu kształcenia.Wydawany jest ł cznie z dyplomem szkoływy szej.Suplement nie uprawnia do formalnego uznania danego dyplomu przez stosowne- kadry prowadz cej kształcenieinstytucje w innym kraju UE.4.EUROPASS CERTIFICATE SUPPLEMENT (suplement do dyplomu potwierdzaj cego- bazy dydaktycznej, w tym szkolenia praktycznegokwalifikacje zawodowe)  jest dokumentem zał czonym do wiadectwa kwalifikacjizawodowych w celu ułatwienia osobom trzecim (w szczególno ci osobom w innym kraju)- posiadania wewn trznego systemu oceny jako ci kształcenia.zrozumienie znaczenia etgo wiadectwa w zakresie kompetencji zdobytych przez jegoposiadacza.Wydawany jest ł cznie ze wiadectwem do dyplomu potwierdzaj cym odbytekształcenie i szkolenie zawodowe.Suplement nie uprawnia do formalnego uznania danegowiadectwa/dyplomu przez stosowne instytucje w innym kraju UE.5.EUROPASS LANGUAGE PORTFOLIO (paszport j zykowy)  zawiera informacje natemat stopnia znajomo ci j zyków obcych.Czas kształcenia na studiach zawodowych nie mo e by krótszy ni :3 semestry lub 1633 h dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, którzy rozpocz linauk w roku szkolnym 1980/81 lub pó niej5 semestrów lub 3000 h dla absolwentów liceów medycznych wcze niej ni 80/81 r3 semestry lub 2410 h dla absolwentów 2-letnich medycznych szkół zawodowych2 semestry lub 1984 h dla absolwentów 2,5-letnich medycznych szkół zawodowych2 semestry dla absolwentów 3-letnich medycznych szkół zawodowych.http://mail.google.com/mail/h/xvb6au4j1pgw/?view=att&th=124f95ee3d5630cb&atti.2009-11-15 http://mail.google.com/mail/h/xvb6au4j1pgw/?view=att&th=124f95ee3d5630cb&atti.2009-11-15 Europa Dyrektywy.doc Strona 9 z 24 Europa Dyrektywy.doc Strona 10 z 24dowodów posiadania formalnych kwalifikacji poło nej, zawieraj ca postanowienia ułatwiaj ceskuteczne wykonywanie prawa zakładania przedsi biorstw i swobody wiadczenia usług.21 stycznia 1980 r; Dz.U.WE Nr L 33 z dn 11 lutego 1980Okre la normy minimalnych wymaga kwalifikacyjnych.dotycz caOkre la 5 poziomów kwalifikacji z uwzgl dnieniem stanowisk pracy lubwzajemnego uznawania dyplomów, wiadectw i innych dokumentów potwierdzaj cychzada zawodowych.posiadanie kwalifikacji piel gniarek odpowiedzialnych za opiek ogóln , ł czne ze rodkamimaj cymi na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsi biorczo ci i swobodyPoziom kwalifikacji zawodowych odzwierciedla stopie zło ono ci i trudno ciwiadczenia usług.zada zawodowych oraz zwi zanych z nimi wymaga kwalifikacyjnych.10 pa dziernika 1989r; Dz.U.WE Nr L 341 z dnia 23 listopada 1989 rPodstaw prawn uznawania kwalifikacji b dzie z dniem 1V 2004 Traktat Akcesyjny; jegopostanowienia zostan przekazane do odpowiedniej dyrektywy.zmieniaj ca dyrektywy 77/452/ EWG 80/155/ EWGWarunkiem obj cia automatycznym uznawaniem kwalifikacji jest kształcenie trwaj ce dotycz c koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnosz cychminimum 4600 h.si do działalno ci poło nych.30 pa dziernika 1989 r; Dz.U.WE Nr L 341 z dnia 23 listopada 1989 rz dnia 7 wrze nia 2005 wsprawie uznania kwalifikacji zawodowych.Warunki:Dz Urz.UE L 255/22 dnia 30.09.2005 rposiadanie tytułu zawodowegoposiadanie dyplomu, wiadectwa uzyskania kwalifikacji do wykonywania zawodu;wydanego przez odpowiednie władze UEposiadanie pełnej zdolno ci prawnejposiadanie stanu zdrowia do wykonywania zawoduprzedstawienia za wiadczenia wydanego przez odpowiednie organy, ipiel gniarka/poło na nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu oraz e nietoczone jest przeciw niej adne post powanie karnezło enie o wiadczenia o władaniu j zykiem w mowie i pi mie niezb dnym dowykonywania czynno ci piel gniarskichOkre la zasady i warunki wykonywania zawodu piel gniarki i poło nej.WykonywanieWniosek składany jest do OIPiP na obszarze, na którym chce si rozpocz prac.zawodu piel gniarki okre la jako udzielanie przez osob posiadaj c wymagane kwalifikacje,potwierdzone odpowiednimi dokumentami, wiadcze zdrowotnych, a szczególno ci wiadczepiel gnacyjnych, zabiegowych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresupromocji zdrowia.1961-1976 LICEUM MEDYCZNE I STUDIUM ZAWODOWE maj uznane prawa, je lipracowały w zawodzie co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 7 lat.Udzielanie wiadcze piel gniarka wykonuje przede wszystkim poprzez:1976-1996 LO MEDYCZNE I STUDIUM MEDYCZNE  uznane prawo od razu w UErozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnychrozpoznawanie problemów piel gnacyjnychAbsolwentki 5-letniego LO medycznego po dniu 1 maja 2004  ich kwalifikacje nie SA uznane wsprawowanie opieki piel gniarskiejkrajach UE