Œwietlica szkolna pakiet edukacyjny

.Pakiet edukacyjnyZwietlica szkolnayródło:http://www.flickr.com/photos/noodlepie/449198736/1 Spis treściWstęp1.Akty prawne regulujące funkcjonowanie świetlicy szkolnej2.Metodyka pracy świetlicy szkolnej3.Programy i scenariusze zajęć świetlicowych4.Wykaz książek dostępnych w sieci dolnośląskich bibliotekpedagogicznychPakiet edukacyjny opracował zespół pracownikówDolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we WrocławiuFilii w Jeleniej Górze:Anna SitarekAnna MikosBarbara Rdzanek2 Zwietlica szkolna to placówka opiekuńczo-wychowawcza prowadzona przez szkołę,umożliwiająca uczniom uczestnictwo w interesujących ich zajęciach, a także odrabianielekcji.Jej podstawowym celem jest zapewnienie dzieciom opieki i rozwoju osobowości.Naterenie szkoły prowadzi działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz dydaktyczną.Donajistotniejszych form pracy świetlicy szkolnej zalicza się:- zajęcia dydaktyczne- wycieczki i spacery- gry i zabawy ruchowe- gry i zabawy świetlicowe- zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne, techniczne, czytelnicze.Dobór odpowiedniej formy zajęć powinien być dostosowany do podopiecznych  ich wieku,zdolności, płci i być zorientowany na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży,zwłaszcza tych, które poza zajęciami lekcyjnymi nie mają zapewnionej opieki domowej.Do zadań świetlicy uzupełniających pracę wychowawczą realizowaną w czasie lekcji zaliczasię:- kształtowanie dobrych nawyków w zakresie organizowania sobie czasu wolnego- tworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności,rozwijania wielostronnej aktywności twórczej- kształtowanie postaw prospołecznych poprzez wspólne zajęcia w grupie,- kształtowanie postaw społeczno-moralnych dzieci- kształtowanie właściwej samooceny, zwłaszcza u dzieci o obniżonym poczuciuwłasnej wartości.Zadaniem świetlicy szkolnej jest również wspieranie rodziny w pracy wychowawczej.Owocna współpraca opiera się na zasadach partnerstwa, przepływu informacji, pozytywnejmotywacji, jedności działań.Służyć temu mogą systematyczne zebrania z rodzicami,ustalanie form działań rodziców na rzecz świetlicy, udział rodziców w ważniejszychwydarzeniach świetlicy, powoływanie komisji świetlicowej w komitecie rodzicielskim.Warto zatroszczyć się aby świetlica szkolna była ważnym punktem w życiu szkoły, bymiała ciekawą ofertę i tętniła życiem.Wielu rodziców, których dzieci rozpoczynają szkolnąedukację trafia w pierwszej kolejności do świetlicy.Powinna więc ona być wizytówką szkoły.Pakiet edukacyjny ZWIETLICA SZKOLNA został przygotowany z myślą o wsparciupracy nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych.Zawarte tu materiały pochodzą zezbiorów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu oraz jej filii.Ponadto wiedzęposzerzają wyselekcjonowane wiadomości znalezione w zasobach Internetu.Opisybibliograficzne zostały ubogacone adnotacją o zawartości treściowej publikacji.Na wydanej,przy okazji pakietu, tematycznej płycie, znalazły się także linki do pełnotekstowych wersjiartykułów.3 1.Akty prawne regulujące funkcjonowanie świetlicy szkolnejUstawa z dnia 7 września 1991 r.O systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r.nr 256,poz.2572 ze zm.), która zawiera zapis mówiący, że szkoła powinna zapewnić uczniommożliwość korzystania z świetlicy (art.67 ust.1 pkt.3)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 21 maja 2001 r.w sprawie ramowychstatutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.nr 61, poz.624 ze zm.),które w załącznikach nr 2 i 3 odnosi się odpowiednio do szkół podstawowych i gimnazjów.Zapisy te nakładają na dyrektora szkoły obowiązek zorganizowania świetlicy  o ile znajdąsię uczniowie, którzy zechcą z niej skorzystać ze względu na czas pracy rodziców, sposóbdojazdu do szkoły oraz inne okoliczności, które wymagają zapewnienia uczniowi opieki wszkole.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U.z 2006 r.nr 97,poz.674 ze zm.).Art.42 ust.3 Karty Nauczyciela określa dla wychowawcy świetlicytygodniowy wymiar 26 godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychprowadzonych z uczniami lub na ich rzecz.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r.zmieniającerozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli orazokreślenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższegowykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U.z 2012 r., poz.426)regulujące kwestię kwalifikacji, jakie powinien posiadać wychowawca świetlicy.4 2.Metodyka pracy świetlicy szkolnejARTYKUAY Z CZASOPISMBETYN A.: Jak napisać sprawozdanie z działalności świetlicy. Zwietlica w Szkole 2010, nr2, s.15-16.Elementy, które powinny znalezć miejsce w sprawozdaniu z pracy świetlicy za danysemestr.BETYN A., HOFFMANN J.: Problemy psychologiczno-pedagogiczne w pracy świetlicy : IIIKrajowa Konferencja Wychowawców Zwietlic Szkolnych. Zwietlica w Szkole 2011, nr 3, s.9-11.8Mobbing i prześladowanie w szkole i świetlicy szkolnej.Rozwój wychowanka jakowyzwanie dla wychowawcy.CIBA A., GRECKA A.: Twórczość plastyczna dzieci w świetlicy szkolnej. Zwietlica wSzkole 2008, [nr] 3, s.13.Podkreślenie znaczenia pobudzania oraz rozwijania inwencji twórczej u dzieci poprzezzajęcia plastyczne w świetlicy szkolnej.Propozycje technik plastycznych sprzyjającychtwórczej aktywności.CZACHOROWSKA A.: Krajowa Konferencja Wychowawców Zwietlic Szkolnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2010, nr 5, s.56-59.Konferencja, która odbyła się 19 III 2010 r.w Warszawie, dotyczyła problematyki ucznia ospecjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy szkolnej.FRCZEK Z.: Zwietlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza. ProblemyOpiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 8, s.48-51.Rodzaje świetlic i ich zadania.GAJEWSKA G.: Zwietlica szkolna : jaka powinna być, a jaka jest?  Zwietlica w Szkole2009, nr 3, s.5-8.Uwagi o rozbieżnościach pomiędzy modelem a stanem rzeczywistym.GALLOS S.: Jak uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej?  %7łycie Szkoły 2012, nr 5, s.18-19.Jak postępować aby zachęcić dzieci do udziału w zajęciach - porady praktyczne.5 GBCZYCSKA K.: Autorefleksja i autoanaliza pracy w świetlicy. Zwietlica w Szkole2008, nr 2, s.27.Przemyślenia oraz doświadczenia nauczyciela-wychowawcy, zdobyte podczas pracy wświetlicy dla uczniów na poziomie gimnazjalnym.Specyfika pracy z młodzieżą.Wykorzystywane formy i metody pracy świetlicowej.Znaczenie autorefleksji w ocenie pracynauczyciela-wychowawcy.GODYLA B.: Profilaktyczne znaczenie świetlicy szkolnej. Zwietlica w Szkole 2008, nr 2, s.25-26.Organizacja działań profilaktycznych w świetlicy szkolnej.Zadania świetlicy szkolnej wzakresie zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, niedożywieniu dzieci w szkole,wspomagania rozwoju dziecka, przeciwdziałania agresji oraz bezpieczeństwa zabaw i pracy wświetlicy.GODYLA B.: Psychologiczne aspekty pracy świetlicowej. Zwietlica w Szkole 2009, nr 1, s.14-15.Wiedza psychologiczna wychowawcy świetlicy podstawą tworzenia właściwej atmosferyw grupie świetlicowej.GODYLA B.: Trudne wybory, czyli częste dylematy wychowawcy świetlicy. Zwietlica wSzkole 2011, nr 2, s.7-8.Problemy z jakimi boryka się wychowawca świetlicy.HOFFMANN J.: Biblioterapia w pracy nauczyciela świetlicy. Zwietlica w Szkole 2011, nr2, s.9.Wskazówki dotyczące wykorzystania biblioterapii w pracy wychowawcy świetlicy.HOFFMANN J., RUDNIK J: Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwietlica w Szkole 2011, nr 4, s.9-11.Wyjaśnienie na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jej planowanie, kim sąjej adresaci oraz pomocna literatura do pracy terapeutycznej z dziećmi.JDRYCH E.: Technologia komunikacyjno-informacyjna w pracy nauczyciela świetlicyszkolnej. Wszystko dla Szkoły 2012, nr 9, s.12-13.Komunikowanie się z uczniami za pomocą portali społecznościowych oraz bloga.Wykorzystanie teledysków podczas zajęć w świetlicy.KACZOR A.: Czas wolny w świetlicy szkolnej. %7łycie Szkoły 2012, nr 8, s.10-11.Aspekty czasu wolnego pod kątem organizacji pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej.6 KRAJEWSKA B.: Standardy funkcjonowania świetlic szkolnych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2011, nr 2, s.31-36.Zadania i oraz zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej jako placówki opiekuńczo-wychowawczej.KUKLA E.: Baza i wyposażenie świetlicy szkolnej. Zwietlica w Szkole 2008, [nr] 1, s.11.Określenie odpowiednich warunków lokalowych potrzebnych do prawidłowegofunkcjonowania świetlicy szkolnej oraz przedstawienie asortymentu wyposażenia.MAYNEK-GAJ A.: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy ubiegającego się ostopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Zwietlica w Szkole 2011, nr 4, s.23-25.Przykładowy plan rozwoju zawodowego.PRZYBOROWSKA B.: Zwietlice  zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2009, nr 3, s.23-28.Sytuacja świetlic szkolnych.RUDNIK J.: Prawo o świetlicy. Zwietlica w Szkole 2008, [nr] 2, s.2.Przepisy prawne związane z organizacją i funkcjonowaniem świetlic szkolnych, a takżewymogi dotyczące zatrudniania oraz kwalifikacji wychowawcy świetlicy.RUDNIK J.: Zastępstwa w świetlicy. Zwietlica w Szkole 2008, [nr] 3, s.2.Przedstawienie sytuacji przydzielania zastępstw wychowawcom świetlic szkolnych podkątem przepisów prawnych.SKRZYCSKI D.: Zasady ustalania liczebności grup dzieci w świetlicy. Zwietlica w Szkole2010, nr 1, s.27.Prawne porady praktyczne.SZAFARCZYK A.: Procedury obowiązujące w świetlicy. Zwietlica w Szkole 2010, nr 2, s.4-5.Porady prawne dotyczące bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej.SZPERLICH E., LEHMAN M.: Refleksje świetlicowe. Psychologia w Szkole 2008, nr 3, s.145-148.Rola, funkcje i zadania świetlicy szkolnej.SZTWIERTNIA A.: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela świetlicy ubiegającego się ostopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Zwietlica w Szkole 2011, nr 2, s.25-26.Przykładowy plan rozwoju zawodowego